ارسال فرم به معنای قبول ضوابط و مقررات استفاده از کاراینجا میباشد.

    با ثبت نام در کاراینجا...

  • میتوانید بینهایت کسب و کار عادی ثبت کنید
  • سوابق فعالیت های خود را مدیریت کنید
  • میتونید افراد متخصصی که در اطراف خودتون هست رو معرفی کنید
  • میتوانید زودتر از دیگران، رویدادهای تازه را ثبت و امتیاز دریافت کنید
  • ما میتونیم امتیازات شما رو ثبت کنیم و بعدا بهتون جایزه بدیم
  • همین دیگه، قرار نیست آپولو هوا کنیم که :)